Gebiedsontwikkelaars

Het energiesysteem bij het ontwikkelen van gebieden krijgt een steeds prominentere rol. De vanzelfsprekendheid dat nutsvoorzieningen toereikend zijn is verleden tijd. De aardgasvrije opgave uit het Klimaatakkoord en de congestie uitdagingen van het elektriciteitsnet maken het noodzakelijk om het energiesysteem op gebiedsniveau te ontrafelen.

De goed geïsoleerde gebouwschil van woningen en gebouwen bij nieuwbouw en na renovatie maakt laag temperatuur verwarming tot de standaard. Warmtepompsystemen met warmte en koude opslag worden vaak toegepast De capaciteit voor bodemopslag is niet oneindig. Er is een verdelingsvraagstuk in de ondergrond. Zo ontwikkelen of hebben steeds meer gemeenten beleid voor bodemenergie om voldoende capaciteit over te houden voor toekomstige ontwikkeling- en transformatieopgaven.

Netbeheerders hebben in veel regio’s een beperking op het aanbieden van transportcapaciteit die nodig is voor aardgasvrije gebiedsontwikkeling. Ook hier is sprake van een verdelingsvraagstuk. Netbeheerders kunnen aansluitingen voor kleinverbruikers niet afwijzen maar wel de aansluitingen voor grootverbruikers. Dit betekent dat de gebouwen bedoeld voor bijvoorbeeld Retail, Educatie, Leisure mogelijk geen aansluiting krijgen. De leefbaarheid van het gebied komt daarmee in het geding.

Door het energiesysteem integraal te ontwikkelen, net zo goed als het vastgoed integraal ontwikkeld wordt, ontstaat er een intelligent energiesysteem dat vraag en aanbod van warmte, koude en elektriciteit in balans brengt waardoor de gehele gebiedsontwikkeling wel gerealiseerd kan worden.

5e generatie warmte en koude systemen zijn samen met duurzame elektriciteit opwek en batterij opslag het intelligente energiesysteem dat de oplossing binnen bereik brengt.

Wat kan 2RC voor Gebiedsontwikkelaars betekenen
Wij helpen gebiedsontwikkelaars met stagnerende gebiedsontwikkelingen weer vooruit. Wij onderzoeken voor hen de kansen die een 5e generatie warmte en koude systeem samen met duurzame elektriciteit opwek en batterij opslag biedt. We hebben daarvoor meerdere vormen ontwikkeld.

Verkenning
In een Verkenning worden de kansen voor een 5e generatie warmte en koude systeem samen met duurzame elektriciteit opwek en batterij opslag vanuit de gebiedsontwikkelopgave geïdentificeerd.
In de verkenning komen aan de orde:
– de warmte-, koude- en elektriciteitsprofielen van alle nieuwe en (eventueel) bestaande woningen en gebouwen
– de technisch-ruimtelijke schets van het intelligente energiesysteem
– de beschikbaarheid van duurzame warmte en koude bronnen
– de financiële haalbaarheid
– de dialoog met de gemeenten en publieke belanghebbenden
– het ontwikkel- en realisatieplan
– het exploitatieplan

Masterplan
In een Masterplan wordt een plan uitgewerkt om te komen tot een investeringsbeslissing voor het realiseren van een 5e generatie warmte en koude systeem samen met duurzame elektriciteit opwek en batterij opslag.
Het Masterplan omvat:
– een technisch-ruimtelijke uitwerking van het energiesysteem in het gebied
– een voorlopig ontwerp van infrastructuur
– een fasering van de realisatie
– een gefaseerde business case
– de governance afgestemd op de positie van belanghebbenden
– de juridische structuur afgestemd op de belanghebbenden
– een participatiemodel

Realisatiestrategie
In een Realisatiestrategie wordt een routekaart uitgewerkt welke stappen gezet moeten worden om tot het 5e generatie warmte en koude systeem samen met duurzame elektriciteit opwek en batterij opslag te komen.
Het biedt houvast aan alle betrokken vakgebieden binnen de organisatie van gebiedsontwikkelaars en andere belanghebbenden.
De stappen worden in volgorde uitgezet op de volgende terreinen:
– de technische fasering
– de financiering
– de governance
– de participatie en (mede)zeggenschap

Informatiememorandum
In een Informatiememorandum wordt de informatie gestructureerd die nodig is om met de financiers de financieringsmogelijkheden af te spreken.
Het informatiememorandum omvat:
– een technische beschrijving van het 5e generatie warmte en koude systeem
– de business case in fases opgedeeld
– de governance structuur
– het committent van de belanghebbenden
– de financieringsbehoefte

Masterplan, Informatiememorandum en Realisatiestrategie
5e generatie warmte en koude systeem Tilburg Zuid

Voor de gemeente Tilburg heeft 2RC voor Tilburg Zuid de volgende producten ontwikkeld:
– Verkenning
– Masterplan
– Informatiememorandum
– Realisatiestrategie

De scope van het gebied is circa 15.000 WEQ wonen plus vastgoed voor zorg (ziekenhuis, verpleeghuizen), sport (ijshal, zwembad, stadion), retail en bedrijvigheid.